สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมี ทั่งหมด 4 สาระ ได้แก่

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                ประกอบด้วย  3 มาตรฐาน
    สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ             ประกอบด้วย  2 มาตรฐาน
    สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  ประกอบด้วย  2 มาตรฐาน
    สาระที่ 4 เทคโนโลยี                               ประกอบด้วย  2 มาตรฐาน